Regulamin Dni Fantastyki 2019

 • 1.

Dni Fantastyki 2019, zwane dalej Festiwalem lub imprezą, odbywają się w dniach 5-7 lipca 2019 r. w Centrum Kultury Zamek na pl. Świętojański 1 we Wrocławiu.

 • 2.

Organizatorem Festiwalu jest CENTRUM KULTURY „ZAMEK z siedzibą we Wrocławiu, pl. Świętojański 1.

 • 3.

Terenem Festiwalu są:

a) wyznaczone pomieszczenia w obiekcie Centrum Kultury „ZAMEK”, tarasy zamkowe (strefa płatna) oraz najbliższe otoczenie Centrum Kultury „Zamek”, na którym odbywają się pozostałe punkty programu (strefa bezpłatna). Na terenie Festiwalu wolno przebywać od godziny 12:00 w piątek 5 lipca 2019 roku do godziny 18:00 w niedzielę 7 lipca 2019 roku (z wyjątkiem uczestników atrakcji o przedłużonym czasie trwania oraz wolontariuszy). Ponadto ze względów bezpieczeństwa obiekt będzie zamknięty w nocy od godziny 24:00 do 8:00; wyjście/wejście w tych godzinach możliwe jest tylko za zgodą Organizatorów.

b) budynek szkoły noclegowej w Zespołu Szkół nr 24 przy ul. P. Eluarda 51-55 we Wrocławiu z regulaminem zawartym w załączniku nr 2

 • 4.

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy, wolontariusze oraz pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony, dalej zwani Obsługą. Organizator zapewnia ochronę tylko na terenie imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas dojazdu, w drodze z miejsca imprezy do miejsc noclegowych, a także jakiekolwiek straty, zniszczenia, kradzieże, które mogą przydarzyć się uczestnikowi z racji uczestnictwa w imprezie

 • 5.

Festiwal ma charakter imprezy otwartej odpłatnej zwykłej i nie podlega pod definicje imprezy masowej wg Ustawy z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z późn. zm.).

 • 6.

Udział w nim mogą wziąć osoby wykupujące bilet – czyniąc to akceptują poniższy regulamin. Osoby te zwane są dalej Uczestnikami. Na terenie Festiwalu mogą przebywać pracownicy instytucji, w której się on odbywa, na zasadach określonych indywidualnie przez Organizatora.

 • 7.

Uczestnicy dzielą się na kategorie wiekowe:

 1. Uczestnicy pełnoletni płacący pełen koszt biletu.
 2. Uczestnicy w wieku 13-17 lat, płacący pełen koszt biletu – zakup biletu może nastąpić tylko w przypadku okazania pisemnej zgody na udział, podpisanej przez rodzica lub opiekuna, której treść znajduje się w załączniku. Uczestnik powinien posiadać ową zgodę w trakcie całego festiwalu.
 3. Uczestnicy w wieku 8-12 lat, płacący pełen koszt biletu (lub zgodnie z zasadami biletu rodzinnego) – mogą przebywać na terenie Festiwalu wyłącznie pod ciągłą opieką rodziców lub opiekunów.
 4. Uczestnicy w wieku do 7 roku życia, nie płacący koszt biletu – mogą przebywać na terenie Festiwalu wyłącznie pod ciągłą opieką rodziców lub opiekunów.
 5. Jeden dorosły opiekun może wejść na imprezę maksymalnie z 2ką dzieci do lat 7u.
 • 8.

Dowodem opłacenia uczestnictwa w Festiwalu jest opaska. Należy ją nosić w widocznym miejscu. Należy ją pokazywać na każde wezwanie Obsługi oraz pracowników instytucji, na terenie której odbywa się Festiwal.

 • 9.

Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić w punkcie akredytacyjnym. Nową opaska zostanie wydana po ponownym uiszczeniu opłaty akredytacyjnej. Organizatorzy mają prawo zwolnienia z ponownej opłaty lub zmniejszenia jej wysokości w uzasadnionych przypadkach.

 • 10.

Każdy Uczestnik kupując bilet i uczestnicząc w imprezie wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie praw do wykorzystanie jego wizerunku w celach promocyjnych imprezy. Organizator imprezy może wykorzystać wizerunek uczestnika na materiałach drukowanych oraz nośnikach elektronicznych. Zgoda ta nie obejmuje wykorzystania wizerunku na gadżetach lub innych nośnikach dystrybuowanych odpłatnie.

Na terenie imprezy znajduje się również system monitoringu, służący do celów zabezpieczenia mienia organizatora oraz osób przebywających w jego siedzibie. Administratorem monitoringu jest Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław. Zasady dotyczące rejestrowania i przechowywania nagrań znajdują się w osobnym Regulaminie Monitoringu  Centrum Kultury „Zamek”

 • 11.

Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu decyzją Organizatora. Nie otrzymują one zwrotu biletu oraz odbiera im się opaskę, a fakt usunięcia jest odnotowywany w punkcie sprzedaży biletów.

 • 12.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania ani ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.

 • 13.

Na terenie Festiwalu obowiązuje absolutny zakaz samodzielnego przyklejania czegokolwiek do jakiejkolwiek powierzchni. W celu rozpowszechniania materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatorów, którzy przekażą je wolontariuszom do rozmieszczenia na terenie Festiwalu. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda, będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające zostaną pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia powierzchni, na której zostały przyklejone.

 • 14.

Na teren Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ogólnego. Dotyczy to w szczególności, lecz niewyłącznie:

– broni białej,

– broni bezpiecznej (np. wykonanej z otuliny lub gumy),

– broni palnej,

– broni pneumatycznej typu ASG i paintball,

– replik broni,

– środków toksycznych, żrących, skrajnie łatwopalnych,

– materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych,

– gazu obronnego, pałek.

 • 15.

Jeżeli przedmioty, o których mowa w §14, są potrzebne do przeprowadzenia programu (pokazy, larpy, cosplay), należy zgłosić ten fakt Organizatorom. Organizatorzy przechowają przedmioty w depozycie i udostępnią na czas trwania atrakcji, podczas której muszą być pod stałym nadzorem osoby prowadzącej punkt programu. Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na wykorzystanie zgłoszonych przedmiotów i zażądać usunięcia ich z terenu Festiwalu, zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia (np. ASG: wyjęcie magazynków, rozłączone napędy, bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej, zwolnione sprężyny) lub zakazać pewnych czynności z nimi związanych (np. wyjmowania miecza z pochwy).

 • 16.

Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych poza strefa gastronomiczna, w samej strefie można spożywać napoje alkoholowe tylko zakupione na miejscu, oraz zakaz posiadania i stosowania nielegalnych substancji o charakterze odurzającym lub psychotropowym. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Festiwalu w stanie nietrzeźwości oraz w stanie wskazujący na spożycie nielegalnych środków odurzających lub psychotropowych.

 • 17.

Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania nikotyny poza strefami do tego wydzielonymi oraz stosowania otwartego ognia (np. świeczek).

 • 18.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki. Dla Uczestników dostępna jest szatnia, w której można pozostawić przedmioty pod nadzorem.

 • 19.

Wszyscy Uczestnicy, Organizatorzy i wolontariusze są zobowiązani do traktowania innych osób z szacunkiem. Osoby zachowujące się agresywnie, obraźliwie lub stwarzające zagrożenie dla czyjegoś życia, zdrowia, dóbr osobistych czy materialnych będą usuwane z terenu Festiwalu bez zwrotu kosztów uczestnictwa.

 • 20.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i sprzątania po sobie oraz podporządkowania się decyzjom Obsługi i pracowników instytucji, na terenie której odbywa się Festiwal.

 • 21.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działalności uczestników Festiwalu, w szczególności powstałych na skutek ich niewłaściwego zachowania, łamiącego postanowienia regulaminu imprezy. Kosztami wynikającymi z wszelkich powstałych w ten sposób szkód zostaną obciążeni sprawcy.

 • 22.

Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby osób przebywających w salach. Niemożność uczestniczenia w punkcie programu ze względu na brak wolnego miejsca na sali nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora

 • 23.

Zabrania się wstępu do miejsc oznaczonych napisem „zakaz wstępu”, przekraczania taśm odgradzających, przestawiania ławek i zastawiania ciągów komunikacyjnych. Do niektórych pomieszczeń wstęp mają jedynie osoby upoważnione przez Organizatora.

 • 24.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zgody Organizatora, za wyjątkiem psów-przewodników.

 • 25.

O sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decydują Organizatorzy.

 • 26.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu.

 • 27.

Osoby nieprzestrzegające przepisów dotyczących praw autorskich (np. poprzez bezprawne publiczne odtwarzanie multimediów lub handel ich nielegalnymi kopiami) zostaną usunięte z terenu Festiwalu bez zwrotu kosztów akredytacji.

 • 28.

Wszystkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą zgłaszane przez Organizatorów na policję.

 • 29.

Powyższy Regulamin obowiązuje Uczestników, wolontariuszy i Organizatorów.

 • 30.

Lista załączników do regulaminu:

Załącznik nr 1: Zgoda na uczestnictwo nieletniego
Załącznik nr 2: Regulamin Noclegów
Załącznik nr 3: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 4: Zasady sprzedaży biletów oraz przydzielania zniżek