REGULAMIN NOCLEGÓW
dla uczestników imprezy Dni Fantastyki 2019 organizowanej przez Centrum Kultury „Zamek”

 1. Organizatorem Noclegów jest Centrum Kultury „Zamek”.
 2. Do noclegu w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. P. Eluarda 51-55 we Wrocławiu uprawnia wyłącznie karta noclegowa wykupiona wraz z karnetem w systemie przedsprzedaży.
 3. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Noclegów.
 4. Karta noclegowa uprawnia do skorzystania z noclegu w terminie 5/6 lipca i6/7 lipca. Dostęp do pomieszczeń noclegowych będzie możliwy w godzinach od godz. 16 w dniu 5 lipca 2019 roku do godz. 13 w dniu 7 lipca 2019 roku.
 5. Każdy uczestnik imprezy posiadający kartę noclegową ma możliwość skorzystania z noclegu w Szkole Podstawowej nr 51
 6. Karta noclegowa jest imienna. Pracownik ochrony lub przedstawiciel organizatora ma prawo sprawdzić tożsamość uczestnika i porównać z danymi wpisanymi na karcie noclegowej. Wypełniona karta noclegowa na czas korzystania z noclegu zostaje zdeponowana w punkcie organizacyjnym, w zamian uczestnik otrzymuje opaskę identyfikacyjną.
 7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na nocleg, podpisana przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 8. Uczestnik kupując kartę noclegową wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu swoich danych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz numeru telefonu w celu organizacji noclegów w czasie festiwalu Dni Fantastyki 2019. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław Kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem email iod@zamek.wroclaw.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w zakresie objętym powyżej wyrażoną zgodą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonania usługi. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności przez okres niezbędny do realizacji warsztatów oraz wynikających z przepisów podatkowych. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom bez uprzedniej zgody uprawnionego, o ile obowiązek przekazania danych nie będzie wynikał z przepisów prawa. Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania starannie wybranym dostawcom usług realizujących określone funkcje w imieniu Administratora (np. osoby pomagające Administratorowi w świadczeniu: przechowywaniu i łączeniu danych, dostarczaniu zamówień, obsłudze informatycznej). Powierzenie danych odbywa się zawsze na podstawie stosownej umowy. Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Wymagane są własne śpiwory i karimaty.
 2. Do dyspozycji osób korzystających z noclegów będzie czajnik elektryczny. Należy mieć własne naczynia. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w salach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatury zasilanej energią elektryczną nie stanowiącą wyposażenia tych pomieszczeń.
 3. W miejscu noclegów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, posiadania i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 4. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na terenie noclegu.
 5. Pracownik Ochrony lub oznakowany przedstawiciel organizatora ma prawo nie wpuścić na teren noclegu uczestnika imprezy, w szczególności jeśli uczestnik będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowywał się agresywnie, wulgarnie lub w inny sposób zakłócał spokój innych, odmawiał okazania wiarygodnego dokumentu tożsamości, próbował wnieść na teren imprezy alkohol lub przedmioty niebezpieczne.
 6. Pracownik ochrony lub oznakowany przedstawiciel organizatora ma prawo zażądać od korzystającego z noclegów okazania zawartości wnoszonych plecaków, toreb oraz innych bagażów w celu sprawdzenie czy nie wnosi alkoholu, środków odurzających lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
 7. W przypadku złamania zasad regulaminu uczestnik może zostać usunięty z terenu noclegu i nie będzie przysługiwać mu zwrot kosztów zakupu karty noclegowej.
 8. Każdy korzystający z noclegów zobowiązuje się do przestrzegania ciszy nocnej w godz.23.00 – 6.00, zgłoszenia każdej zauważonej szkody lub usterki, przestrzegania przepisów ppoż., stosowania się do poleceń pracownika Ochrony i organizatorów
 9. Każde uszkodzenie mienia obiektu będzie skutkowało obowiązkiem pokrycia poczynionych szkód. Wszyscy korzystający z noclegów odpowiadają za swoje mienie.
 10. Za ewentualne kradzieże Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej.
 11. W przypadku zgubienia karty noclegowej lub opaski Organizator nie wydaje duplikatu, a uczestnik imprezy zmuszony jest wykupić kolejną kartę noclegową.
 12. Dowodem na posiadanie Karty noclegowej jest opaska, którą uczestnik jest zobowiązany posiadać zapiętą na nadgarstku i okazywać na życzenie organizatorów i ochrony.
 13. Opaska jest wydawana przy rejestracji w szkole noclegowej.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.