Regulamin Konkursu
Konkurs Cosplay na Dniach Fantastyki 2018

§ 1 – Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a. Organizator – Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław
b. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „Konkurs Cosplay” na zasadach określonych Regulaminem. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie podczas wydarzenia „Dni Fantastyki” które odbędzie się 30.06.2018r.
c. Nagrody:
– Nagroda Główna – 700PLN oraz statuetka Kryształowy Smok
– Nagroda „Najlepsze ostrze” – nagroda dla najlepszego stroju zawierającego element broni białej – miecz dwuręczny ufundowany przez Sponsora konkursu – tylko dla Uczestników pełnoletnich
– Nagroda dla najlepszego stroju w temacie „Horror i groza” – nagrody rzeczowe
d. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki, na których odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs Cosplay”. Regulamin ten jest jedynym obowiązującym regulaminem.
e. Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania z § 3 ust.1 Regulaminu.
f. Sponsor – Militaria.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Oławskiej 16.

§ 2 – Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Dni Fantastyki w dniu 30.06.2018r.
3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221kc, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia
b. jest pełnoletnia
– Osoba, która nie ma ukończonych 18 lat musi uzyskać zgodę i podpis rodzica lub opiekuna prawnego, przykładowa zgoda opiekuna jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
c. zakupiła wejściówkę na Dni Fantastyki 2018
d. posiada strój postaci z komiksów, filmów, książek, seriali, gier komputerowych, bajek, bądź innych produktów popkultury.
2. Niedozwolone jest umieszczanie i propagowanie przez Uczestników treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste. W przypadku stwierdzenia ww. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z Konkursu.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia.

§ 4 – Zasady i przebieg Konkursu

1. Uczestnik konkursu powinien wykonać swój strój samodzielnie, jednak są dopuszczalne
pojedyncze elementy kupione.
2. Zgłoszenie na konkurs Cosplay należy wysłać w terminie od 01.06.2018r do
24.06.2018r na adres email cosplay@dnifantastyki.pl .
3. Zgłoszenie:
a. powinno zawierać:
– imię, nazwisko, pseudonim uczestnika
– datę urodzenia (w przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców
dostarczona najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu)
– imię postaci, dzieło, z której pochodzi postać
– krótką informację opisującą wykonanie stroju (max. 1000 znaków)
– materiał źródłowy (format jpg)
– ewentualny podkład muzyczny do prezentacji stroju (maksymalnie 2 min; format mp3)
– email (jeśli inny niż ten, z którego Uczestnik wysyła zgłoszenie) oraz telefon kontaktowy
– ewentualną zapowiedź, którą przed występem ma odczytać konferansjer
b. opcjonalnie może zawierać:
– zdjęcie gotowego, bądź niemal skończonego stroju.
Każdy Uczestnik, który prześle Zgłoszenie ze wszystkimi danymi określonymi § 4 ptk 3 a i b w terminie określonym w § 4 ptk 2, otrzymuje 50% zniżkę na wejściówkę zakupioną w przedsprzedaży na Dni Fantastyki 2018 do zrealizowania w terminie do 28 czerwca 2018.
4. W zgłoszeniu powinny znaleźć się dodatkowe informacje na temat osoby prezentującej,
jeśli strój ma być prezentowany przez inną osobę niż uczestnik (imię, nazwisko,
pseudonim, telefon kontaktowy).
5. W ciągu trzech dni zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych,
nieodpowiednich dla osób młodszych oraz powszechnie uznawanych za niewłaściwe.
7. Zmiany w zgłoszeniu można dokonywać najpóźniej do 24.06.2018r.
8. Najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem konkursu wszystkim uczestnikom zostanie
wysłana aktualna informacja dotycząca godziny i miejsca rozpoczęcia konkursu wraz z
próbą i rundą Jury.
9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w próbie przed konkursem.
10. Każdy Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w rundzie Jury przed konkursem,
polegającej na 5 minutowej prezentacji kostiumu przed sędziami konkursu.
11. Ponadto pełnoletni Uczestnicy, posiadający strój z bronią białą, którzy w czasie Konkursu w wyznaczonym przez Organizatora miejscu będą pozować do zdjęć – uwzględniani są w ocenie do Nagrody „Najlepsze ostrze”.
11. Każdy Uczestnik będzie miał maksymalnie 2 minuty, aby zaprezentować swój strój na
scenie przed Jury i publicznością.
12. Strój każdego Uczestnika zostanie oceniony przez Jury zarówno podczas rundy Jury
jak i prezentacji stroju na scenie. Pod uwagę będą brane następujące elementy:
– zgodność stroju z materiałem źródłowym,
– wykonanie stroju,
– zachowanie na scenie,
– reakcja publiczności.
13. Niestawienie się na próbie przed konkursem, na rundzie Jury lub na prezentacji
scenicznej jest uznawane za rezygnację z uczestnictwa.
14. W Konkursie dopuszczalne są występy grupowe. Jednak każdy członek grupy musi spełnić wszystkie powyższe wymagania. Uczestnicy występujący w grupie będą mieli maksymalnie 2 minuty, aby zaprezentować swoje stroje na scenie.
15. Jury przyznaje Nagrodę Główną
Ponadto Jury przyznaje Nagrodę „Najlepsze ostrze”, ufundowaną przez Sponsora, w tej kategorii oceniani są wyłącznie Uczestnicy pełnoletni oraz Nagrodę dla najlepszego stroju w temacie „Horror i groza”, na którą składają się nagrody rzeczowe. Jury może również przyznać wyróżnienia.
– Wszystkie nagrody zostaną przyznane 30.06.2018r. w czasie Gali Dni Fantastyki.
– z przyczyn bezpieczeństwa w przypadku nagrody „Najlepsze Ostrze” po wręczeniu zostanie ona zdeponowana u organizatorów na czas przebywania laureta na terenie konwentu. Zostanie on wydany przy opuszczaniu terenu wydarzenia.
16. Decyzja Jury jest nieodwołalna i nie podlega zaskarżeniu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do :
– zmiany terminów zgłoszeń, a w szczególności do zakończenia przyjmowania zgłoszeń
we wcześniejszym terminie,
– wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,
– w szczególnym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.
18. Uczestnik biorąc udział w konkursie musi podpisać oświadczenie w którym wyraża
zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez organizatora.
19. Zgłoszenia, pytania bądź uwagi należy wysyłać na adres emailowy:
cosplay@dnifantastyki.pl

§ 5 – Dane osobowe uczestników

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Administratora, na podstawie Regulaminu oraz zgód Uczestników załączonych do Regulaminu.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane osobom trzecim w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz w materiałach promocyjnych Administratora i Sponsora.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte do 30 dni od daty zakończenia konkursu, za wyjątkiem danych laureatów, które będą przechowywane przez czas określony przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów w jednostkach samorządowych.
5. Uczestnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Uczestnicy mają prawdo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Uczestnicy mają prawo do przenoszenia danych.
8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 6 – Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora: Centrum Kultury „ZAMEK” pl. Świętojański 1; 54-076 Wrocław.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2018 r.

Zgoda opiekuna osoby niepełnoletniej

Obowiązkowe oświadczenie