Regulamin konkursu „Kryształowy smok – Cosplay” organizowanego w ramach Dni Fantastyki 2019

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Zamek” z siedzibą we Wrocławiu: pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław. Organizacja konkursu związana jest z Dniami Fantastyki 2019, które odbędą się w Centrum Kultury „Zamek” w dniach 5 – 7 lipca 2019 roku.
2. Sponsorem konkursu jest Militaria.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Oławskiej 16
3. Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem zostanie w ramach „Dni Fantastyki” w dniu 6.07.2019r.

§2.
ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221kc, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia
b. jest pełnoletnia lub osoba, która nie ma ukończonych 18 lat ale posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, przykładowa zgoda opiekuna jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
c. zakupiła wejściówkę na Dni Fantastyki 2019
d. posiada strój postaci z komiksów, filmów, książek, seriali, gier komputerowych, bajek, bądź innych produktów popkultury.
2. Niedozwolone jest umieszczanie i propagowanie przez Uczestników treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste. W przypadku stwierdzenia ww. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z Konkursu.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia.

§3.
ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie na konkurs Cosplay należy wysłać w terminie od 01.06.2019r. do
25.06.2019r na adres email cosplay@dnifantastyki.pl .
2. Zgłoszenie:
a. powinno zawierać:
– imię, nazwisko, pseudonim uczestnika
– datę urodzenia (w przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców
dostarczona najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu)
– imię postaci, dzieło, z której pochodzi postać
– krótką informację opisującą wykonanie stroju (max. 1000 znaków)
– materiał źródłowy (format jpg)
– ewentualny podkład muzyczny do prezentacji stroju (maksymalnie 2 min; format mp3)
– email (jeśli inny niż ten, z którego Uczestnik wysyła zgłoszenie) oraz telefon kontaktowy
– ewentualną zapowiedź, którą przed występem ma odczytać konferansjer
b. opcjonalnie może zawierać:
– zdjęcie gotowego, bądź niemal skończonego stroju
3. Każdy Uczestnik, który prześle poprawne zgłoszenie i zakwalifikuje się do konkursu, otrzymuje 50% zniżkę na wejściówkę zakupioną w przedsprzedaży na Dni Fantastyki 2019 do zrealizowania w terminie do 30 czerwca 2019.
4. W zgłoszeniu powinny znaleźć się dodatkowe informacje na temat osoby prezentującej,
jeśli strój ma być prezentowany przez inną osobę niż uczestnik (imię, nazwisko,
pseudonim, telefon kontaktowy).
5. W ciągu trzech dni zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych,
nieodpowiednich dla osób młodszych oraz powszechnie uznawanych za niewłaściwe.
7. Zmiany w zgłoszeniu można dokonywać najpóźniej do 25.06.2019r.

§4.
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnik konkursu powinien wykonać swój strój samodzielnie, jednak są dopuszczalne
pojedyncze elementy kupione.
2. Najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem konkursu wszystkim uczestnikom zostanie
wysłana aktualna informacja dotycząca godziny i miejsca rozpoczęcia konkursu wraz z
próbą i rundą Jury.
3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w próbie przed konkursem.
4. Każdy Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w rundzie Jury przed konkursem,
polegającej na 5 minutowej prezentacji kostiumu przed sędziami konkursu.
5. Każdy Uczestnik będzie miał maksymalnie 2 minuty, aby zaprezentować swój strój na
scenie przed Jury i publicznością.
6. Strój każdego Uczestnika zostanie oceniony przez Jury zarówno podczas rundy Jury
jak i prezentacji stroju na scenie. Pod uwagę będą brane następujące elementy:
– zgodność stroju z materiałem źródłowym,
– wykonanie stroju,
– zachowanie na scenie,
– reakcja publiczności.
7. Niestawienie się na próbie przed konkursem, na rundzie Jury lub na prezentacji
scenicznej jest uznawane za rezygnację z uczestnictwa.
8. W Konkursie dopuszczalne są występy grupowe. Jednak każdy członek grupy musi spełnić wszystkie powyższe wymagania. Uczestnicy występujący w grupie będą mieli maksymalnie 2 minuty, aby zaprezentować swoje stroje na scenie.

§5.
JURY I NAGRODY

1. Jury jest powoływane przez Organizatora. Decyzje Jury jest nieodwoływalna i nie podlega zaskarżeniu.
2. Jury decyduje o przyznaniu nagród w następujących kategoriach:
a. Nagroda główna – Kryształowy Smok w wysokości 700 zł
b. Wyróżnienie za najlepiej technicznie wykonany strój
c. Wyróżnienie za najlepszy strój dla uczestnika poniżej 12 roku życia.
d. Ponadto pełnoletni Uczestnicy, posiadający strój z bronią białą, którzy w czasie konkursu w wyznaczonym przez Organizatora miejscu będą uczestniczyć w sesji zdjęciowe – uwzględniani są w ocenie do nagrody specjalnej „Najlepsze ostrze”, ufundowanej przez sponsora Militaria.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Oławskiej 16
3. Jury może zdecydować się nie przyznać nagrody w jednej lub we wszystkich kategoriach.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6.07.2019 r. w czasie Gali Dni Fantastyki.

§6.
DANE OSOBOWE

1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu email oraz wizerunku na potrzeby organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Dni Fantastyki oraz profilu imprezy na portalu społecznościowym Facebook. Wyrażą również zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji Konkursu Cosplay oraz Dni Fantastyki.
b) W przypadku otrzymania nagrody uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru pesel oraz imion rodziców na potrzeby wręczenie nagrody oraz dla potrzeb podatkowych.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla uczestnictwa w konkursie.
3. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu, z siedzibą na pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław
4. Kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@zamek.wroclaw.pl
5. Dane osobowe uczestników konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i promocji konkursu oraz Dni Fantastyki oraz publikacji danych autorów nagrodzonych prac na nośnikach określonych w §6. p.1
6. Wśród odbiorców danych osobowych znaleźć się mogą podmioty, które na podstawie stosownej umowy powierzenia stają się odbiorcami danych, a które realizują w imieniu bądź na rzecz administratora określone funkcje (łączenie i przechowywanie danych, konserwacja systemów księgowych i kadrowych, administracja pocztą elektroniczną, dystrybutor biletów). Poza powyżej wskazanymi przypadkami dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, o ile nie wynikało to będzie z obowiązujących przepisów prawa.
7. W innych przypadkach przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą uczestnika.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia konkursu, wręczenia nagrody oraz publikacji prac konkursowych a także przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz przepisów kodeksu cywilnego.
9. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych.
10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody jest ona zawsze dobrowolna.
11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi danych osobowych zapoznanie się wolą osoby, której dane dotyczą.
12. Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem prawa.
13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Zgoda na uczestnictwo w konkursie osoby niepełnoletniej.